Robert Czerniawski

Robert Czerniawski

Robert Czerniawski jest ekologiem wód płynących, hydrobiologiem. Swoją pracę łączy z zainteresowaniami i pasją. Piastuje funkcje Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Kierownika Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego Był koordynatorem i wykonawcą wielu projektów dotyczących ochrony wód płynących przed zagrożeniami antropogenicznymi, skupiony głównie na rzekach zachodniopomorskich. Prowadzi badania na temat wpływu przekształceń koryta i zlewni małych rzek w Polsce i w Europie. Jest współwykonawcą badań stanu ekologicznego i fizycznochemicznego wód środkowej i dolnej Odry. Był członkiem grupy sterującej projektu Life+Drawa, nadzorującym wpływ prac renaturyzacyjnych na stan ekologiczny cieków. Koordynuje pracami zespołu eksperckiego do spraw działań ratunkowych w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Jest członkiem zespołu ds. zarybiania wód rybami dwuśrodowiskowymi przy Ministrze Rolnictwa i rozwoju Wsi, Przewodniczącym Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Przewodniczącym Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Robert jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej Funkcjonowanie i ochrona wód płynących – PotamON.