Apel o rozszerzenie programu azotanowego o bagienne strefy buforowe

Fundacja Hektary Dla Natury z koalicją Rolnictwo Dla Przyrody oraz Centrum Ochrony Mokradeł zaapelowały do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o konieczność uwzględnienia stref buforowych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu na lata 2022–2026.

Strefy buforowe to tereny położone pomiędzy obszarami rolniczymi a brzegami rowów, cieków czy zbiorników wodnych. Ich główną funkcją jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami odżywczymi, które mogą się do nich dostać poprzez spływ
powierzchniowy z użytków rolnych. Tworzyć je mogą zarówno przylegające do brzegów struktury liniowe, jak i bardziej rozległe obszary podmokłe, w szczególności torfowiska, zwane bagiennymi strefami buforowymi.

W projektowany na najbliższe lata programie azotanowym Polska nie może ograniczać się wyłącznie do podstawowych działań zdefiniowanych w załącznikach I i II dyrektywy azotanowej, tak jak to obecnie ma miejsce. Bolesnym dowodem na konieczność podjęcia szerszych działań jest tegoroczna katastrofa ekologiczna na Odrze. Jak wynika bowiem ze „Wstępnego raportu zespołu ds. sytuacji na Odrze” z dnia 30.09.2022, eutrofizacja może być jednym z czynników sprzyjających rozwojowi Prymnesium parvum.

Wniosek został złożony w ramach konsultacji społecznych i dostępny jest tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *