Zgłoszenie uwag  do Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody (PPNW)

Zgłosiliśmy uwagi  do Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody (PPNW) w ramach konsultacji przeprowadzanych przez Ministerstwo Infrastruktury. W szczególności zwróciliśmy uwagę na zignorowanie istotnych zapisów RDW (Ramowa Dyrektywa Wodna – dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) w ramach PPNW, co z kolei utrudnia wykonanie przez Polskę obowiązku osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2027.