Wsparcie stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód

Popieramy działania stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód, które wystosowały list do premiera Rzeczpospolitej Polskiej z postulatem interwencji ws. gospodarowania wodami, aby:

  • zarządzanie wodami w Polsce pełnione było przez instytucję ochrony środowiska, zasobów naturalnych, klimatu i leśnictwa celem wdrożenia nowoczesnych opisów naturalnych rzek, norm postępowania przy rewitalizacji rzek oraz wyposażenie tej instytucji nie tylko w odpowiednie fundusze na ochronę i utrzymanie rzek, ale także w możliwość wydawania opinii w zakresie sposobów ingerencji wszystkich interesariuszy w zasoby wodne dolin rzecznych, celem zabezpieczenia poprawy stanu wód i ochrony stanu dobrego;
  • wprowadzić powszechne moratorium na regulacje, pogłębianie i przegradzanie rzek w Polsce od ich źródeł do ujścia z dopływami, wraz z zakazem stosowania przestarzałych katalogów i wytycznych sformułowanych przed rokiem 1980, aż do czasu wprowadzenia rozporządzenia określającego nowoczesne zasady kształtowania rzek, uwzględniających łącznie równowagę dynamiczną koryt rzecznych i wymagania środowiskowe siedlisk w dolinach rzek;
  • wprowadzić realnie funkcjonujące zlewniowe zarządzanie rzekami w Polsce, by w maksymalnym stopniu przywrócić naturalne usługi ekosystemowe, na czele z wykorzystaniem naturalnego potencjału retencyjnego dla przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, zarówno w kontekście suszy, jak też powodzi, przy równoczesnym odzyskaniu zbliżonego do naturalnego poziomu samooczyszczania systemów zlewni dla redukcji niekorzystnych skutków emisji z obszarów zlewni.